مرکز حقایق اسلامی

اعتراف ابوحنیفه به دلالت حدیث غدیر